Rreth Këtij Programi

Ky Program i Kujdesit Shëndetësor Ndërkombëtar®është organizuar nga punëdhënësi juaj. Ai është një program për mbrojtjen e shëndetit që ju ofron:

 • Mundësinë për të marrë një opinion të dytë mjekësor nga një specialist;
 • Mbulimin për shpenzimet mjekësore, të udhëtimit dhe të strehimit, si dhe përfitime të tjera kur merrni trajtime për sëmundje specifike të rënda në spitalet kryesore ndërkombëtare jashtë shtetit ku banoni/punoni;
 • Rimbursimin e shpenzimeve mjekësore kur të ktheheni në atdhe.

Me identifikimin e diagnozës, programi nuk paguan një shumë të vetme “lump-sum”, por ofron mbulimin për koston e trajtimit, duke përfshirë organizimin e udhëtimit dhe të strehimit deri në nivelin e shumës së siguruar dhe limiteve individuale të përcaktuara në Planin e e Përfitimeve të Programit.

Shërbimet në këtë Program ofrohen në bashkëpunim me:

 • Best Doctors: kompania përgjegjëse për dhënien e një opinioni të dytë, e njohur edhe si InterConsultation®;
 • Further Underwriting International (Further): kompanitë përgjegjëse për ofrimin e shërbimeve të kujdesit mjekësor dhe jo mjekësor në lidhje me organizimin e trajtimit jashtë shtetit.

Programi ofron:

Shërbimin e ofrimit të një opinioni të dytë mjekësor nga një specialist ekspert, i cili mund të kërkohet në çdo kohë dhe
mbulimin e shpenzimeve të trajtimit jashtë shtetit ku banoni/punoni për gjendjet shëndetësore dhe procedurat mjekësore si më poshtë:

 • Trajtimi i kancerit
 • Kirurgjia e bajpasit për arterien koronare
 • Zëvendësimi ose riparimi i valvulës së zemrës
 • Neurokirurgjia
 • Transplanti i organeve nga dhurues të gjallë
 • Transplanti i palcës së kockës

Ky Program do të paguajë për:

 • Kostot dhe shërbimet e shtrimit në spital
 • Shpenzimet për udhëtimin dhe strehimin
 • Kostot për riatdhesimin
 • Kostot mjekësore

Shënim: Sa më sipër është objekt i kushteve të përgjithshme të Programit. Për detaje specifike se çfarë mbulon dhe çfarë nuk mbulon Programi, referojuni Udhëzuesit.

Pyetjet Më Të Shpeshta