Politika për kukit

Çfarë janë kukit?

Ato janë informacione të shkurtra të dërguara nëpërmjet një sajti uebi dhe ruhen në shfletuesin e përdoruesit. Në këtë mënyrë, sajti i uebit që i lëshon ato mund të ketë akses në aktivitetin e mëparshëm të përdoruesit.

Çfarë lloje kukish përdor ky sajt uebi?
Kukit funksionale: Këto kuki lejojnë që sajtet e uebit, produktet dhe shërbimet tona të kujtojnë zgjedhjet që bën ti (si p.sh. emrin e përdoruesit, gjuhën ose rajonin ku ndodheni) dhe të ofrojnë veçori të përmirësuara dhe më të personalizuara. Këto kuki mund të përdoren po ashtu për të monitoruar nëse e pranoni politikën tonë për kukit ose nëse ndani përmbajtjet tona nëpërmjet rrjetet sociale.

Kukit analitike: Këto kuki na lejojnë të numërojmë numrin e vizitorëve në sajtin tonë të uebit, të ruajmë kërkimet dhe klikimet, si dhe të analizojë dhe të matim eksperiencën e tyre nëpërmjet statistikave. Në disa raste, ne përdorim një palë të tretë për të ofruar këto informacione.

Kukit e reklamimit: Këto kuki na lejojnë, me një trajtim të përshtatshëm nga ana jonë ose e palëve të treta, që të menaxhojmë hapësirat e reklamimit të sajtit të uebit në mënyrë më efikase, duke e përshtatur përmbajtjen e reklamës sipas përdorimit në sajtin tonë të uebit. Për këtë qëllim, ne mund të analizojmë zakonet tuaja të navigimit në internet dhe të shfaqim reklama në lidhje me profilin tuaj të navigimit.

Çfarë kuki përdor Further?

Kukit që përdorim janë si më poshtë:

A përdorim kuki në sajte të ndryshme?

Po, ne ofrojmë informacione për kukit në çdo sajt. Po ashtu, ne ju informojmë se sajtet tona në rrjetet sociale mund të përdorin kuki që nuk menaxhohen nga ne. Lexoni se si i përdorin kukit para se të keni akses në to:

Facebook: https://www.facebook.com/help/cookies
LinkedIn: http://es.linkedin.com/legal/privacy-policy

Mund ta çaktivizoj apo ta ndryshoj parametrin e kukive?

Po, kukit mund të çaktivizohen. Sidoqoftë, nëse vendosni të përdorni këtë parametër, mund të mos arrini të keni akses në pjesë të caktuara të sajtit tonë të uebit. Kjo mund të shkaktojë një navigim më pak efikas dhe mund të mos arrini të shfrytëzoni të gjitha shërbimet tona. Për t’i lejuar, për t’i njohur, bllokuar ose fshirë kukit e instaluara, mund të keni akses te parametrat në shfletuesin e instaluar në kompjuterin tuaj. Për shembull, mund të gjeni informacione se si ta bëni këtë në rast se përdorni shfletuesin:

Firefox | Chrome | Explorer | Safari | Opera

Nëse dëshironi t’i çaktivizoni përgjithmonë ato kuki që lejojnë Vimeo t’ju shfaqë reklama që janë të përshtatura sipas interesave tuaj të mundshëm, mund ta bëni këtë nëpërmjet http://www.youronlinechoices.com (BE), http://optout.aboutads.info (SHBA) dhe/ose http://youradchoices.ca (CA). Nëpërmjet këtyre sajteve të uebit mund t’i çaktivizoni ato kuki të reklamimit sipas sjelljes që janë instaluar në shfletuesin tuaj të uebit si dhe të zgjidhni preferencat tuaja në lidhje me reklamimin sipas sjelljes.

Amendimet ose përditësimet në këtë Politikë

Kjo Politikë për kukit mund të ndryshohet në çdo kohë pa njoftim paraprak për shkak të përditësimeve ose ndryshimeve ligjore. Ne do të përpiqemi t’ju informojmë për çdo ndryshim në këtë politikë që përdoruesi të mund të japë pëlqimin paraprak për të, por rekomandojmë që ta verifikoni këtë politikë në mënyrë periodike. Përdorimi i këtij Sajti pas ndryshimeve nënkupton pranimin tuaj për këtë politikë.

Përditësimi i fundit: 12 qershor 2019.

Politika për kukit

Çfarë janë kukit?

Ato janë informacione të shkurtra të dërguara nëpërmjet një sajti uebi dhe ruhen në shfletuesin e përdoruesit. Në këtë mënyrë, sajti i uebit që i lëshon ato mund të ketë akses në aktivitetin e mëparshëm të përdoruesit.

Çfarë lloje kukish përdor ky sajt uebi?
Kukit funksionale: Këto kuki lejojnë që sajtet e uebit, produktet dhe shërbimet tona të kujtojnë zgjedhjet që bën ti (si p.sh. emrin e përdoruesit, gjuhën ose rajonin ku ndodheni) dhe të ofrojnë veçori të përmirësuara dhe më të personalizuara. Këto kuki mund të përdoren po ashtu për të monitoruar nëse e pranoni politikën tonë për kukit ose nëse ndani përmbajtjet tona nëpërmjet rrjetet sociale.

Kukit analitike: Këto kuki na lejojnë të numërojmë numrin e vizitorëve në sajtin tonë të uebit, të ruajmë kërkimet dhe klikimet, si dhe të analizojë dhe të matim eksperiencën e tyre nëpërmjet statistikave. Në disa raste, ne përdorim një palë të tretë për të ofruar këto informacione.

Kukit e reklamimit: Këto kuki na lejojnë, me një trajtim të përshtatshëm nga ana jonë ose e palëve të treta, që të menaxhojmë hapësirat e reklamimit të sajtit të uebit në mënyrë më efikase, duke e përshtatur përmbajtjen e reklamës sipas përdorimit në sajtin tonë të uebit. Për këtë qëllim, ne mund të analizojmë zakonet tuaja të navigimit në internet dhe të shfaqim reklama në lidhje me profilin tuaj të navigimit.

Çfarë kuki përdor BDU?

Kukit që përdorim janë si më poshtë:

Politika për kukit

Do we use cookies on different sites?

Po, ne ofrojmë informacione për kukit në çdo sajt. Po ashtu, ne ju informojmë se sajtet tona në rrjetet sociale mund të përdorin kuki që nuk menaxhohen nga ne. Lexoni se si i përdorin kukit para se të keni akses në to:

Facebook: https://www.facebook.com/help/cookies
LinkedIn: http://es.linkedin.com/legal/privacy-policy

Can I deactivate or change the setting of cookies?

Yes, cookies can be deactivated. However, if you decide to use this setting, you might not be able to access certain parts of our website. This could be the cause for less efficient navigation and the inability to take advantage of all of our services. To allow, get to know, block, or delete the cookies installed, you can access the settings in the browser installed on your computer. For example, you can find information on how to do this in case you use the browser:

Firefox | Chrome | Explorer | Safari | Opera

If you wish to deactivate permanently those cookies which allow Vimeo to show you advertisements that are customized to your likely interests, you can do it through http://www.youronlinechoices.com (UE), http://optout.aboutads.info (US) and/or http://youradchoices.ca (CA). Through these websites you can deactivate those behavioural advertising cookies which have been installed on your web browser as well as select your preferences related to behavioural advertising.

Amendments or updates to this Policy

This Cookie Policy may be changed at any time without prior notice due to updates or legislative changes. We will try to inform about any change made to this policy so user can provide prior consent to it but we recommend you to verify this policy periodically. The use of this Site after the changes implies your acceptance of this policy.

Last updated: 1 September 2017.